Ogólne Warunki Umowy/Regulamin

z dnia 11.02.2019 r.

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy/regulamin zwane dalej regulaminem określają zasady i warunki uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez Kids Up Centrum Terapii i Rozwoju, Przeździecka Marciniak Sp.j. ul. Indiry Gandhi 15; 02-776 Warszawa zwanym dalej „Centrum”

 2. Regulamin oraz Formularz zapisu na zajęcia terapeutyczne, zwany dalej „formularzem”, zawierający m.in. dane dziecka, oraz rodzica/opiekuna, rodzaj zajęć, cenę oraz zgody/informacje dotyczące danych osobowych stanowią łącznie Umowę.

 3. Centrum prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci obejmujące indywidualne sesje terapeutyczne, treningi umiejętności społecznych, zajęcia logopedyczne, terapię ręki, zajęcia integracji sensorycznej oraz edukacyjne.

 4. Zakres oraz dobór zajęć terapeutycznych dla dziecka rodzic/opiekun ustala z terapeutą/psychologiem podczas pierwszej wizyty w Centrum.
  a. Pierwsze spotkanie może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia obserwacji dziecka/wykonaniu testów  lub wypełnieniu arkuszy oceny dziecka.
  b. W celu właściwego doboru metod terapeutycznych rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazania terapeucie wszelkich informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej dziecka, oraz do nie zatajania przed terapeutą jakichkolwiek informacji mogących mieć wpływ na decyzję, co do możliwości przeprowadzenia z dzieckiem zajęć, w tym prowadzonych terapii w innych ośrodkach.

 5. Dzień rozpoczęcia zajęć, ich liczba oraz czas trwania jednej sesji terapeutycznej określa formularz.

 6. Zajęcia odbywają się w grupach lub indywidualnie w zależności od rodzaju zajęć – rodzaj jest określony w formularzu.

 7. W przypadku zajęć grupowych (liczba dzieci nie może być mniejsza niż 3 i większa niż 6) Centrum zastrzega sobie prawo do rozwiązana Umowy, w przypadku zbyt małej liczby chętnych do uczestnictwa w danych zajęciach terapeutycznych. Jednocześnie zobowiązuje się do powiadomienia o rozwiązaniu umowy na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć i do natychmiastowego zwrotu uiszczonej płatności.

 8. W przypadku, gdyby w trakcie trwania zajęć liczba osób w grupie spadła poniżej liczby minimalnej

 9. Centrum w porozumieniem z Rodzicem Opiekunem dziecka może zdecydować o dalszym udziale w grupie albo o przeniesieniu do innej grupy. Ponadto Centrum, jak również Rodzic/Opiekun dziecka na tej podstawie mają prawo rozwiązać niniejszą Umowę. W sytuacji rozwiązania Umowy, Centrum dokona zwrotu uiszczonego wynagrodzenia po rozliczeniu kosztu zajęć przeprowadzonych do dnia rozwiązania Umowy.

 10. Zajęcia odbywają się zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem, zawartym w formularzu, w wybrane dni tygodnia oraz o ustalonej porze. W przypadku konieczności zmiany terminu zajęć (dnia lub godziny), nowy termin ustalany będzie przez Centrum w porozumieniu z Rodzicem/ Opiekunem dziecka.

 11. Zajęcia, które nie odbędą się z przyczyn zależnych, jak również niezależnych od Centrum odbędą się w innym terminie ustalonym w porozumieniu z Rodzicem/Opiekunem dziecka, a w przypadku braku możliwości ustaleniu zastępczego terminu opłata za zajęcia zostanie przeniesiona na następny miesiąc lub zwrócona.

 12. Rodzic/opiekun ma prawo odwołać zajęcia indywidualne bez podawania przyczyny do godziny 19:00 w dniu poprzedzającym terapię.
  a. Przez odwołanie zajęć rozumie się osobiste lub telefoniczne powiadomienie terapeuty o nieobecności, sms/ e-mail uznaje się za ważny tylko w chwili otrzymania informacji zwrotnej od terapeuty.
  b. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach istnieje możliwość odrobienia ich na zasadach ustalonych z terapeutą.
  c. Przypadki nieobecności z racji wypadków losowych rozpatrywane są indywidualnie. 

 13. Nieobecność dziecka na zajęciach grupowych nie skutkuje zwrotem opłaty za dane zajęcia. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani obniżenia odpłatności.

 14. Za zajęcia grupowe Rodzic/Opiekun dziecka dokonuje jednorazowej opłaty semestralnej. Po uzgodnieniu istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty.

 15. Rodzic/opiekun dziecka dokonuje opłaty w/g cennika określonego w formularzu przelewem na rachunek bankowy Centrum o numerze 12 1140 2004 0000 3202 7748 1450 do 5 dnia każdego miesiąca, a w przypadku zajęć grupowych najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem zajęć.

 16. Centrum zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia dziecka na zajęcia jeśli opóźnienie w płatności nie zostanie uzgodnione.

 17. Centrum ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy bez okresu wypowiedzenia, jeżeli Rodzic/ Opiekun dziecka opóźnia się wobec Centrum z zapłatą należnego wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 7 dni.

 18. Rodzic/opiekun dziecka ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez okresu wypowiedzenia, jeżeli złoży pisemne oświadczenie przed rozpoczęciem zajęć. W tej sytuacji Centrum zwróci całość uiszczonego wynagrodzenia.

 19. Nieprzestrzeganie przez Rodzica/Opiekuna powyższych zasad lub powtarzająca się nagminnie nieobecność w tym odwołania przez Rodzica/Opiekuna 4 kolejnych zajęć terapeutycznych, stanowią podstawę do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy.

 20. Rozwiązanie umowy może nastąpić po złożeniu pisemnego oświadczenia:
  a. z końcem cyklu/semestru zaplanowanych zajęć
  b. na wniosek każdej ze stron umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonym od końca miesiąca, w którym złożono oświadczenie

 21. Do składania oświadczeń pisemnych związanych z niniejszą Umową właściwe są adresy podane w formularzu. W bieżących oraz nagłych sprawach związanych z trwającymi zajęciami (m.in. zmiana terminu i godzin zajęć) Strony mogą komunikować się ze sobą w każdy skuteczny sposób, w tym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w formularzu.

 22. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

 23. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KIDS UP Centrum Terapii i Rozwoju

Przeździecka Marciniak Spółka jawna (dalej również jako „Spółka”) z siedzibą w Warszawie.

2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących w celu

a. niezbędnym do obsługi i realizacji umowy dotyczącej zajęć terapeutycznych/zajęć

edukacyjnych.

b. bieżącego kontaktu z Rodzicem/Opiekunem dziecka wynikającego z należytego

wywiązania się z warunków umowy

c. Dla celów biznesowych spółki takich jak sprawozdawczość zarządcza oraz przestrzeganie

prawa i zobowiązań prawnych oraz ochrona majątku i interesów spółki

3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Państwa danych osobowych opisanych powyżej.

4. Państwa dane osobowe wynikające z umowy, będą przechowywane przez okres trwania umowy

z ze spółką, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnego

5. Spółka zapewnia przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO,w tym:

a. Prawo do żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

b. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia

c. Prawo do wycofania w dowolnym momencie wcześniej udzielonej dobrowolnie zgody

d) W niektórych sytuacjach możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przesyłanie

informacji drogą elektroniczną (tj. w celach marketingowych).

6. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem zawarcia

umowy i świadczenia usług przez spółkę.